thanks you. I like this new thing.

ghé thăm xưởng đặt may đồng phục của mình nhé.